ÅRSMELDING 2018
STIFTELSEN TOTEN ØKOMUSEUM OG HISTORILAG

Etter årsmøte 19.april og påfølgende konstituering har styret hatt følgende sammensetningen.

Leder   Hans Seierstad
Nestleder  Kristin Ringerud
Kasserer  Per Magnus Løken
Sekretær  Kristine Kvikstad
Styremedlem  Tor Baastad
   Rita Wentzel-Larsen
Varamedlemmer:
1.vara Inger Taasen
2.vara  Eldbjørg Flesvig
3.vara Eirik Fodstad
4.vara Ole Kristian Egge

I 2018 har styret avholdt ti (10) ordinære styremøter og ett (1) fellesmøte med Mjøsmuseet. Det har blitt behandlet 69 saker.
Historielaget hadde i 2018 totalt 570 (561) medlemmer; hvorav 280 (255) er enkeltmedlemmer og 289 (306) er familiemedlemmer.  Laget har ett (1) æresmedlem.

Sentrale styresaker
A. Planlegging og gjennomføring av medlemsaktiviteter
Oversikt over aktivitetene er skissert under punktet historielagets medlemsaktiviteter
B. Markering av historielagets 100års jubileum
I 2018 var det 100 år siden etablering av Totens Bygdebok, og 70 år siden Toten historielag ble dannet. Jubileet ble markert med et jubileumsseminar for spesielt inviterte samt en åpent medlemsmøte med kaffe og kake
a. Jubileumsseminar m/middag for 30 inviterte gjester – 15.juni
De inviterte var bla. nåværende og tidligere styreledere i historielaget og Mjøsmuseet, lokale og sentrale samarbeidspartnere innen lokalhistorie, representanter fra Østre og Vestre Toten, Totens sparebank og æresmedlem Camilla Sivesind foruten historielagets styre i jubileumsåret.
Seminaret ble holdt i Mjøsas Ark og hadde følgende tema på agendaen:
• Totens Bygdebok 1918 – 2018 v/Olaf Nøkleby
• Bygdeboka i dag og framtida v/Hans Hosar fra Lokalhistorisk Institutt og Cæcilie Stang fra Statsarkivet på Hamar

• Kildematrialer på Toten v/Arne Julsrud Berg, Mjøsmuseet
• Til slutt debatt om Bygdeboka i framtida.
Seminaret ble avsluttet med middag på Vollumfjøset, Stenberg.
b. Medlemsmøte i Mjøsas Ark m/kaffe og bløtkake – 15.oktober
Tema: Framvisning av Even Gihles Oldsakssamling som MM har restaurert og nyregistrert samt omvisning i helleristningene fra Glemmestadstranda v/Arne Julsrud Berg.
C. Avhending av Rud Klokkergard.  Eiendommen ble solgt til Stian Pettersbakken for kr. 1.950.000.  Pettersbakken ønsker å bruke skolebygningen i forbindelse med kulturelle arrangement.
D. Flytting av arbeiderboligen fra Raufoss tilbake til Raufoss. Historielaget har i mange år arbeidet med Boli`n som skal tilbakeføres til Raufoss. Kultursjefen forbereder en sak for politisk behandling før sommeren. 
E. Fredning av deler av parken og skogen på Stenberg. Oppland fylkeskommune og Riksatikvaren vurderer å utvide fredningen på Stenberg til også å gjelde deler av parken, ikke bare bygningene. Det er blitt avholdt informasjonsmøte med grunneierne. Arbeidet startet formelt i januar 2019 og er fortsatt under utredning.
F. Skogsdrift på «gamlemåten» til skoleklasser i Totenkommunene og Gjøvik. Historielaget samarbeider med Mjøsmuseet, og stiller med frivillige samt kr. 13.500,-
G. Kjøp at datatjenesten Styreweb. Det er et komplett intranett for alle typer lag og foreninger. Integrert medlemsregister, meldingstjeneste og kontingent.
H. Opprydding i bokbehodningen. Historielagets lager på Kapp Melkefabrikk er fjernet.  Opprydding i boklager på Stenberg startet opp i januar 2019.

Historielagets medlemsaktiviteter
De fleste av medlemsaktivitetene arrangerer historielaget sammen med Mjøsmuseet, Ditlevines Utsikt og/eller andre samarbeidspartnere. Det har i 2018 vært stor deltakelse på alle arrangementer. Deltakerantallet på Stenbergkvældene har vært mellom 60-90, der over halvparten er historielagsmedlemmer. Mange medlemmer har også stilt opp til dugnadsarbeid, ikke minst gjelder dette de store arrangementer som Stenbergdagen og Jul på Stenberg

Stenbergkvæller 2018
21. februar - Kvinnene på Stenberg
En spektakulær gave fra selveste kong Karl Johan. Rita Wentzel Larsen om kvinnene, Heidi Froknestad om diamantkorset i fra Karl Johan. Utstillingsåpning.
• 14. mars - Tradisjonelle ski
Arne Julsrud Berg, Tor Jacobsen og Kjell Haugen – snakker om lokale ski og skitradisjoner.
• 11. april - David Andersen

Jan Eilert Jaatun om husmannssønnen David Andersen fra Toten, som ble gullsmed i
Kristiania
• 9. mai - Instrumentmakere på Toten
Stein Villa snakker om lokale instrumentmakere. Registering av instrumenter publikum har med seg. Bakgrunnen for kvelden er en harpegitar Borglund A. Jenssen. 1903, som ble spilt på av musiker Frank Kvinge
• 6. juni - Ville vekster på matfatet
Lina Dybdal tar oss med ut på Stenbergeiendommen og byr på spiselige planter og vekster. Smaksprøver på kafeen etterpå.
• 27. juni - Nye funn i Weidemanns eiendom
ved Heidi Froknestad og arkeolog Irene Skauen Sandodden
• 4. juli - Lysthusene i amtmannsparken
Arne Julsrud Berg kortspill, punsj og te og Heidi Froknestad lysthusenes historie.
• 11. juli – Kjellersafari
Safari i Ditlevines 11 kjellere, med Lina Dybdal i ølkjelleren, Anne Mari Amlien i matkjelleren Tor Jacobsen i ostekjelleren og Evald Fredholm i vinkjelleren.
• 18. juli – Weidemannsfamiliens gravsted
Ved folklorist Inger Christine Årstad og landskapsarkitekt Heidi Froknestad
• 25. juli - Musikk og mystikk på sætra
Konsert og fortelling på sætervollen ved Stein Villa, Inger Christine Årstad og Synnøve Rognlien
• 10. oktober – Pons, Punsj og Akevittkveld
Evald Fredholm om lokal spritproduksjon og drikkeskikker
• 24. oktober – Boklansering av Mjøsmuseets årbok
Med artikkelpresentasjon ved Tore Lauvdal, Olaf Nøkleby, Kjell Haugen, og Sørheim
• 14. november – Stenbergfestene – var du der?
Minneinnsamling og bildeframvisning fra de gamle Stenbergfestene
Dokumentasjon ved Inger Christine Årstad
• 12. desember – Ditlevines julebord
Julebord i Ditlevine Weidemanns ånd, ved Tor Jacobsen og Lina Dybdal.

Andre medlemsarrangementer

• 19.april.  Årsmøte
Årsmøteforedrag Stenbergs kulturlandskap v/Heidi Froknestad
• 17.juni.  Stenbergdagen

• 02.september. Friluftslivfestivalen
• 08. september.  Stenbergseminaret
Nils Raabe: Sykehuset på Evenrujordet
Tore Pryser: Metoo 1814
Geir Stenseth: Weidemann og konstitusjonen
Bente Lindbæk: Kvinner i slektene Aas, Aubert og Lindbæk
Musikk v/Karen Flesvig og Gaute Schrøder
• 09.desember. Jul på Stenberg


Medlemmer i ulike utvalg/undergrupper:
Årbokutvalget. Historielaget er representert ved Tore Lauvdal, Unni Grøtberg og Rita
Wentzel-Larsen. Redaktør for årboka er Arne Julsrud Berg, med Siv Beate Grongstad som
fagredaktør.  Olaf Nøkleby og Turid Mørk Øfstaas representerer MM og TM.
Stenbergutvalget. Fra historielaget Ingeborg Granlund, Inger Taasen, Eldbjørg Flesvig og
Rita Wentzel- Larsen. Fra Mjøsmuseet Evald Fredholm
Skogfaglig utvalg. Gudbrand Kjølseth, John Erik Amlien, Kjell Haugen og Ole Kristian
Egge.
Stenberseminaret. Fra historielaget: Eldbjørg Flesvig, Inger Taasen og Rita
Wentzel-Larsen. Fra de øvrige partnerne møter Kirstin Gustad, Karin Jansen, Evald Fredholm
og Arne Julsrud Berg.
Vedgruppa. Kjell Haugen og Arne Slettum.
Jul på Stenberg. Fra historielaget: Guri Westby Haugen, Tor Baastad og Inger Taasen. Fra Toten kirkeakademi Hans Seierstad og Jorun Vang, fra Ihle i vekst: Marianne Bøe og John Erik Amlien, fra Mjøsmuseet Evald Fredholm og Arne Julsrud Berg.
Toten Contradans.
Gruppa ledes av Anne Louise og Tore Lauvdal. 22 dansere deltar.  De har hatt 10 øvingskvelder i Vollumfjøset.  Oppvisninger: Stenbergdagen og Nyttårsball på Simenstad Gård. Gruppen har i tillegg deltatt på stildansball på Gran Gård.


Besøkstall fra Mjøsmuseets formidlingsvirksomhet – som inkluderer historielagets aktiviteter:
på Stenberg:  8724
i Mjøsas Ark: 2675
i Dok.senteret:  390