Avtaler, vedtekter og lovverk

Vedtekter for Stiftelsen Toten historielag

§1. Formål Stiftelsen Toten historielag (TM) er en stiftelse med formål å   fremme interesse for museumsdrift, formidle museumsstoff i distriktet og å skape et sosialt og trivelig miljø blant historielagets medlemmer og lokalsamfunnets beboere. Stiftelsen skal samarbeide med Mjøsmuseet og bidra til gode relasjoner mellom museet og de frivillige

 

§2 Stiftelsens eiendommer. Stiftelsen eier friluftsmuseet Stenberg og den totale museumssamling ( herunder arkiv, dokumentasjonssenter, fotosamling, fagbibliotek, gjendstandssamling og bygninger). Stiftelsen eier boksamling med lager av Totens bygdebok, hefter, årboka TOTN ( 1949-2005), 40% av restopplaget av Mjøsmuseets årbok pr. 31.desember fra og med 2006, samt andre bøker anskaffet for salg i perioden fram til driftsavtalen med Mjøsmusset.

Stiftelsen kan lett ta avgjørelser av ekstraordinær karakter eller betydning, men i så fall etter samråd med styret i Mjøsmuseet. Dette gjelder for eksempel avhendelse, salg eller pantsettelse av fast eiendom, eventuelt endring av navn.

2.1  Mjøsmuseet forvalter samlingen, regulert ved Samarbeidavtale av 1.juni 2010, Tosidig samarbeidsavtale av 21.desember 2009 og Tosidig samarbeidsavtlale av 17.desember 2019.

2.2  Nye samlinger som kommer til Mjøsmuseet for Toten, innlemmes i Stiftelsens eiendom.

2.3  Stiftelsens grunnkapital er kr 256.321,44

 

§3 Styret. Stiftelsen ledes av et styre.  Styret representerer stiftelsen utad og har ansvar for stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet tilfredstillende.  Styret består av 6 medlemmer slik:

3.1  Det velges 6 medlemmer på årsmøtet i stiftelsens medlemsorganisasjon, samt 4 prioriterte varamedlemmer, hvorav de 2 første møter fast i styret.

3.1.1 Styremedlemmene som velges på stiftelsens årsmøte, velges for 2 år om gangen, slik at det hvert år velges 2, og i de mellomliggende ar velges 1.  Varamedlemmene velges også for 2 år, hvorav 2 skiftes ut annen hvert år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan være medlem i styret i mer enn 12 år sammenhengende.

3.1.2 Det tilstrebes regional fordeling av styremedlemmene.

 

§4 Styrets arbeid

4.1 Styret velger selv sin leder, nestleder, kasserer og sekretær for 1 år om gangen

4.2 Det innkalles til styremøte så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller når minst 4 av styrets medlemmer krever det.  Det føres protokoll over styrets forhandlinger.  Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

4.3 Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

4.4 Det tillegger styret å fastsette stiftelsens årlige budsjetter og sørge for at det føres fyllestgjørende regnskap.

4.5 Styret for stiftelsen skal sammen med Mjøsmuseet ha minst en årlig befaring på eiendommene.

4.6 Mjøsmuseet utarbeider vedlikeholdsplan for bygninger og samlingene, som skal forelegges til uttalelse.

4.7 Styret for stiftelsen vedtar egen årsmelding og regnskap etter at det er innhentet uttalelse fra årsmøte i stiftelsen.  Vedtaket oversendes Østre og Vestre Toten kommuner til orientering.

4.8  Styret har ansvar for stiftelsens interesser i henhold til Samarbeidsavtale og Tosidig samarbeidsavtale med Mjøsmuseet.

4.9 Dierktøren for Mjøsmuseet har møte- og talerett i stiftelsens styremøter.

§5 Utvalg  Styret kan oppnevne egne utvalg for drift av forskjellige deler av stiftelsens virksomhet. Styret vedtar retningslinjer for det enkelte utvalgs arbeid.

 

§6  Årsmøte  Stiftelsen har sin egen medlemsorgansisajson, historielaget.  Medlemmene innkalles til årsmøtet av styret.

6.1  Årsmøtet har et eget organ i stiftelsen. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned, kunngjort seinest 3 uker på forhånd.

6.2  Årsmøtet skal uttale seg om:

              6.2.1 Stiftelsens årsmelding for foregående år

              6.2.2 Stiftelsens reviderte regnskap fra foregående år.

              6.2.3 Stiftelsens arbeidsplan for inneværende år

6.2.4 Stiftelsens og Mjøsmuseet eventuelle langtidsplaner, herunder Mjøsmuseets budsjett og vedlikeholdsplaner for stiftelsens eiendommer

6.2.5 Eventuelle saker som styret legger fram.

6.3  Årsmøtet gjør vedtak om medlemskontingent for neste kalender år.

6.4  Årsmøtet velger medlemmer og varamedlemmer til stiftelsens  styre.

6.5 Årsmøtet velger revisor

6.6  Det skal føres protokoll over årsmøtet. Uttalelser fra årsmøtet skal behandles og vedtas på første styremøte etter årsmøtet.

6.7  Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte på eget initiativ, eller når minst 10% av medlemmene forlanger det.

6.8 Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 4 medlemmer. To av disse skal skiftes ut på hvert årsmøte. Valgkomiteen fremmer innstilling på årsmøtet.

 

§ 7 Endringer av vedtekter. Endring av vedtekter kan bare vedtas med minst 2/3 flertall i styret. Forut for behandlingen skal styret ha sendt forslag om vedtektsendring til uttalelse på årsmøtet samt til angjeldende utvalg i Østre og Vestre Toten kommuner.  Endringsforslagene oversendes Mjøsmuseet til orientering.

 

§ 8 Oppløsning av stiftelsen.  Ved eventuell oppløsning av stiftelsen skal styret levere innstlling til årsmøtet til Østre og Vestre Toten kommuner v/formannskap om forvaltningen av stiftelsens eiendommer/samlinger.  Styreleder, 2 årsmøtevalgte og ordførere for Totenkommunene skal sammen finne en framtidig løsning for å ivareta formålet med stiftelsen.

 

§ 9  For øvrig gjelder Lov om stiftelser

 

 

Vedtekten ble første gang vedtatt på årsmøtet 24.april 1990. Forslag til reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 23. april 1996, behandlet i de respektive utvalg i Østre og Vestre Toten kommune rog endelig vedtatt av et enstemmig styre 5.juni 1996. Revidering av vedtektene2007 etter konsolidering med Mjøsmuseet, lagt fram på årsmøtet i Stiftelsen 27.april 2007, ble vedtatt på styremøte i stiftelsen 12.mars 2008 etter uttalelse fra kommunene. Etter reforhandling av Samarbeidsavtalen med Mjøsmuseet i 2009 og 2010, ble vedtektene revidert på nytt, lagt fram for kommunene for uttalelse, presentert på  årsmøtet i 2011 og vedtatt i påfølgende styremøte april 2011.

Ny revisjon ble foretatt i mars/april 2017, lagt fram for Østre og Vestre Toten kommuner og for årsmøtet 2017, og deretter vedtatt i styremøte 21. august 2017.

Ny reforhandling av Tosidig samarbeidsavtale med Mjøsmuseet av 17. desember 2019,   vedtatt i styremøte 10.september 2019

Revidering av vedtektene  vedtatt av styret 25.02.2020 og lagt fram for Østre og Vestre Toten kommuner og orientert for  årsmøte 12.05.2020           

Samarbeidsavtale med Mjøsmuseet er vedlagt.

Stiftelsesloven