Avtaler, vedtekter og lovverk

Vedtekter

 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TOTEN ØKOMUSEUM OG HISTORIELAG

§1 Formål.          Stiftelsen Toten økomuseum  og historielag (TM) er en stiftelse med formål å fremme

                               interessen for museumsdrift, formidle museumsstoff i distriktet og å skape et sosialt

                               og trivelig miljø blant historielagets medlemmer og lokalsamfunnets beboere.

Stiftelsen skal samarbeide med Mjøsmuseet og bidra til gode relasjoner mellom  museet og de frivillige.

 

§2 Stiftelsens eiendommer.

Stiftelsen eier friluftsmuseet Stenberg, klokkergården Ruud og den totale museumssamling (herunder arkiv, dokumentasjonssenter, fotosamling, fagbibliotek,

gjenstandssamling og bygninger.)  Stiftelsen eier boksamling  med lager av Totens bygdebok, hefter, årboka TOTN (1949-2005), 40% av restopplaget av Mjøsmuseets årbok pr. 31. desember fra og med 2006, samt andre bøker anskaffet for salg i perioden fram til driftsavtalen med Mjøsmuseet.

 

Stiftelsen kan ta avgjørelser av ekstraordinær karakter eller betydning, men i så fall etter samråd med styret i Mjøsmuseet.  Dette gjelder for eksempel avhendelse, salg eller pantsettelse av fast eiendom, eventuelt endring av navn.

2.1          Mjøsmuseet forvalter samlingen, regulert ved Samarbeidsavtale av 1. juni 2010 og Tosidig samarbeidsavtale av 21. desember 2009.

2.2          Nye samlinger som kommer til Mjøsmuseet for Toten, innlemmes i Stiftelsens eiendom.

2.3          Stiftelsens grunnkapital er kr. 256.321,44.

 

§3  Styret.           Stiftelsen ledes av et styre.  Styret representerer stiftelsen utad og har ansvar for at stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet tilfredsstillende.

                               Styret består av 6 medlemmer slik:

3.1          Det velges 6 medlemmer på årsmøtet i stiftelsens medlemsorganisasjon, samt 4

prioriterte varamedlemmer, hvorav de to første møter fast i styret.

3.1.1.     Styremedlemmene som velges på stiftelsens årsmøte, velges for 4 år om gangen,  slik at det hvert andre år velges 2, og i de mellomliggende år velges 1.

                               Varamedlemmene velges også for fire år, hvorav 2 skiftes ut annethvert år.

Gjenvalg kan skje, men ingen kan være medlem av styret i mer enn 12 år sammenhengende.

                                3.1.2      Det tilstrebes regional fordeling av styremedlemmene.

 

§4 Styrets arbeid.

                4.1          Styret velger selv sin leder, nestleder, kasserer og sekretær for ett år om gangen.

4.2          Det innkalles til styremøte så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller når minst

                fire av styrets medlemmer krever det.                Det føres protokoll over styrets forhandlinger.  Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.

4.3          Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

4.4          Det tilligger styret å fastsette stiftelsens årlige budsjetter og sørge for at det føres fyllestgjørende regnskap.

4.5          Styret for stiftelsen skal sammen med Mjøsmuseet ha minst en årlig befaring på

                eiendommene.

4.6          Mjøsmuseet utarbeider vedlikeholdsplaner for bygninger og samlingene, som skal  

                forelegges til uttalelse .

4.7          Styret for stiftelsen vedtar egen årsmelding og regnskap etter at det er innhentet uttalelse fra årsmøtet i stiftelsen.   Vedtaket oversendes Østre og Vestre Toten kommuner til orientering.

4.8          Styret har ansvar for stiftelsens interesser i henhold til Samarbeidsavtale og Tosidig samarbeidsavtale med Mjøsmuseet.

4.9          Direktøren for Mjøsmuseet har møte- og talerett i Stiftelsens styremøter.

 

§5  Utvalg           Styret kan oppnevne egne utvalg for drift av forskjellige deler av stiftelsens virksomhet.  Styret vedtar retningslinjer for det enkelte utvalgs arbeid.

 

§6  Årsmøte       Stiftelsen har sin egen medlemsorganisasjon, historielaget.  Medlemmene innkalles  til årsmøte av styret.

              6.1           Årsmøtet er et eget organ i stiftelsen.  Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned, kunngjort seinest 3 uker på forhånd.

              6.2           Årsmøtet skal uttale seg om:

                               6.2.1      Stiftelsens årsmelding for foregående år.

                               6.2.2      Stiftelens reviderte regnskap for foregående år.

                               6.2.3      Stiftelsens arbeidsplan for inneværende år.

                            6.2.4          Stiftelsens og Mjøsmuseets eventuelle langtidsplaner, herunder Mjøsmuseets       budsjett og vedlikeholdsplaner for stiftelsens eiendommer.

                               6.2.5      Eventuelle saker som styret legger fram.

              6.3           Årsmøte gjør vedtak om medlemskontigent for neste kalenderår.

                6.4          Årsmøtet velger medlemmer og varamedlemmer til stiftelsens styre.

                6.5          Årsmøtet velger revisor.

                6.6          Det skal føres protokoll over årsmøtet.  Uttalelser fra årsmøtet skal behandles og

                               vedtas på første styremøte etter årsmøtet.

                6.7          Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte på eget initiativ, eller når minst 10% av

                               medlemmene forlanger  det.

6.8          Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av 4 medlemmer.  To av disse skal skiftes ut hvert årsmøte.  Valgkomiteen fremmer innstilling til valgene på årsmøtet.

 

§7 Endring av vedtekter

                                Endring av disse vedtektene kan bare vedtas med minst 2/3 flertall i styret.

Forut for behandlingen skal styret ha sendt forslag om vedtektsendring til uttalelse

på årsmøtet samt til angjeldende utvalg i Vestre og Østre Toten kommuner.

Endringsforslagene oversendes Mjøsmuseet til orientering.

 

§8  Oppløsning av stiftelsen

Ved eventuell oppløsning av stiftelsen skal styret levere innstilling til årsmøtet og Vestre og Østre Toten kommuner V/formannskap om forvaltningen av  stiftelsens eiendommer/samlinger.  Styreleder, 2 årsmøtevalgte og ordførere for Toten-kommunene skal sammen finne en framtidig løsning for å ivareta formålet med stiftelsen.

 

§9  For øvrig gjelder Lov om stiftelser

                              

 

                                                  ------------------------------------------

 

Vedtektene ble første gang vedtatt på årsmøtet 24.04.90.  Forslag til reviderte vedtekter ble vedtatt på årsmøtet 24.04.96, behandlet i de respektive utvalg i Østre og Vestre Toten kommuner og endelig vedtatt av et enstemmig styre 5. juni 1996.  Revidering av vedtektene 2007 etter konsolidering med Mjøsmuseet, lagt fram på årsmøtet i Stiftelsen 27. april 2007, ble vedtatatt på styremøte i stiftelsen 12. mars 2008 etter uttalelse fra kommunene.  Etter reforhandling av samarbeidsavtalene med Mjøsmuseet i 2009 og 2010, ble vedtektene revidert på nytt, lagt fram for kommunene for uttalelse, presentert på årsmøtet i 2011 og vedtatt i påfølgende styremøte april 2011.

Ny revisjon ble foretatt i mars/april 2017, lagt fram for Vestre og Østre Toten kommuner og for årsmøtet 2017, og deretter vedtatt i styremøte 21. august 2017.

 

        

 

Vedtektene er under revisjon.  Bl.a. er klokkergården Ruud solgt.             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                              

 

 

 

                              

 

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale med Mjøsmuseet reforhandlet i 2010 (under revisjon)

Stiftelsesloven