Årsmøte

mandag 11. mai @ 18:00

Årsmøte for 2019 vil vi i år arrangere digitalt. Koronapandemien førte til at møte 25 mars 2020 måtte utsettes.  Styret har nå besluttet å gjennomføre årsmøtet uten å være fysisk til stede.

Viser til tidligere utsendt innkalling til årsmøte i Stiftelsen Toten økomuseum og historielag. 

Det er sendt ut varsel på SMS til Historielagets medlemmer om at årsmøte vil bli avholdt mandag 11. mai kl. 18.00 digitalt, uten at noen er til stede. Derfor gjør vi det slik at den som har noe å bemerke til saker som avgjøres av årsmøte må sende det på mail til; Hans.seierstad@gmail.com  eller SMS på 90555653.

Om noen ønsker tilsendt revidert regnskap gjøres det ved å henvende seg til adressen gitt ovenfor.

Utfyllende kommentarer/forslag til vedtak i saker som står på dagsorden:

4. Vedtektsendringer.

Styret ønsker å gjøre 2 endringer i vedtektene. I paragraf 7 i vedtektene står det:

  • Endring av disse vedtektene kan bare vedtas med mist 2/3 flertall i styret. Styret er enstemmig i begge endringene
  • Forut for behandlingen skal styret ha sendt forslag på vedteksendring til uttalelse på årsmøte samt til angjeldende utvalg i Vestre og Østre Toten kommuner. Toten- kommunene har ingen merknad til endringene. 

Når det gjelder uttalelse fra årsmøte ville det med bakgrunn av varslet vedteksendringer vært tema i årsmøte. Dersom det ikke kommer tilbakemelding på å gjøre disse endringene vil styret forholde seg til endringene allerede i årsmøte under gjennomføringen av valget.

 

Endringene:

Paragraf 1. Formål.

Ny tekst: Stiftelsen Toten historielag (TH) erstatter Toten Økomuseum og historielag.

Dette vil gi en større ryddighet og gjenspeile de reelle arbeidsoppgavene på en god måte.

 

Paragraf 3.1.1

Ny tekst: Styremedlemmene som velges på stiftelsens årsmøte, velges for 2 år. Tidligere 4 år

Varamedlemmer velges for 2 år. Tidligere 4 år.

Styret mener det vil gjøre det lettere å rekrutere nye tillitsvalgte og at flere ønsker å ta gjenvalg.

 

5. Innkommende saker.

Ingen.

 

6. Fastsettelse av medlemskontingent.

Forslag: Ingen endring

 

7. Valg.

Det er valg på 2 nye styremedlemmer for 2 år.

Valgkomiteens innstiller:

Lise Reitzel Rødningsby

Carl Håkon Kjølseth

Forslag på nytt medlem av valgkomiteen:

Aksel Napstad  for 2 år.

 

Valg av revisor:

Gjenvalg på Inter revisor AS

 

ÅRSMELDING 2019

STIFTELSEN TOTEN ØKOMUSEUM OG HISTORIELAG

 

Etter årsmøte 03.april og påfølgende konstituering har styret hatt følgende sammensetning.

 

Leder                                          Hans Seierstad

Nestleder                                    Inger Taasen

Kasserer                                     Per Magnus Løken

Sekretær                                     Kristine Kvikstad

Styremedlem                                         Tor Baastad

Styremedlem                                         Eldbjørg Flesvig

 

Varamedlemmer:

1. vara  Ole Korsen

2. vara  Jorun Vang

3. vara  Eirik Fodstad

4. vara Ole Kristian Egge

 

I 2019 har styret avholdt  ti (10) ordinære styremøter og ett (1) fellesmøte med Mjøsmuseet. Det har blitt behandlet 71 saker i TH. For 2018 69 saker.

Historielaget hadde i 2019 541 ( i 2018 :570) medlemmer. Laget har ett (1) æresmedlem, og det er Camilla Sivesind.

 

 

Sentrale styresaker i 2019

A   Planlegging og gjennomføring av medlemsaktiviteter. Oversikt over aktivitetene er skissert under punktet historielagets arrangementer

B.  Avhending av Kvennumstabburet. Kvennumstabburet er tilbakeført til Grøna Skysstasjon i Østre Toten.

C.  Reforhandling av samarbeidsavtale med Mjøsmuseet. Ting har endret seg og er foreldet. Det  er en avtale fra 2006 og en fra 2010 ( som gikk på drift). Disse bør slås sammen. Det jobbes det med.

D.  Nåværende nettside for historielaget. Historielaget har hatt nettside og facebook lenge, men ble forbedret i 2019 og med ny adresse.

E.  Totenklokka. Historielaget har nå sikret seg 10 Totenklokker som eies av historielaget, og forvaltes av Mjøsmuseet..Alle gulvurene bli samlet på et sted, hvis noen ønsker å se dem.

F.   Supplering av møbler i kafeen og kjøp av utemøbler Det ble kjøpt inn stoler og bord i kafeen Ditlevines Utsikt og utemøbler ved Vollumfjøset.

G. Avhending av Stensrudbutikken på Roksvoll. Historielaget har gjort vedtak om avhending av butikken, fordi ideen om å bygge opp et tettstedmiljø er forlatt. Den har stått på Stenberg sin grunn. Den er overdratt til Frank Aaslund.

H.  Disponering av penger på bok. Sikre midler til TH sitt arbeid med å formidle vår lokalhistorie. Bygninger skal ha standard på TG1, som primært bør utløse eksterne midler.

I.  Restaurering av Kveemsbygningen og Bryggerhus. Styret dekker egenandel på kr 148.000. Det dekkes av Nøklebyfondet

J.  Fredning/ frivillig vern av skogen. TH skal være med i videre prosess. Det skal være aktivt skogbruk, og pengene går til historielaget.

K.  Stenbergakevitten.  På Stenbergkvæld den 3.juli var tema Kjørvel og akevitt. Det hadde vært pratet lenge om å lage en akevitt fra Stenberg med spansk kjørvel.   Det ble plukket  kjørvel  den kvelden som skulle brukes i produksjon av akevitten. Det ble nedsatt en gruppe fra historielaget og Norske akevitters venner Det var mange som meldte sin interesse for å kjøpe akevitten.  Ut på høsten ble akevitten en realitet. Den fikk navnet Amtmannens Aquavit.

L. Kjøp av maleri «ølbrygging på keltisk maner» Dr. Sopp fortsatte sin videre forskning, etter salget av vikingmelk, i sitt eget laboratorium på Melkefabrikken. Motivet på bilde er fra Dr. Sopp`s hage hvor noen av de ansatte viser arbeidsprosesser knyttet til «gjærkultur». Historielaget fikk støtte til innkjøp av dette bilde fra Totens Sparebank på kr 30.000.-.

M.  Planlegging av industrimuseum på Raufoss. Historielaget vil være med i planleggingen av Industrimuseet på Raufoss.

N. Skogsdrift på « gamlemåten» til skoleklasser i Toten kommunene og Gjøvik. Historielaget samarbeider med MM, og stiller med frivillige samt kr 9.000.

Historielagets arrangementer 2019

De fleste av medlemsaktivitetene arrangerer historielaget sammen med Mjøsmuseet, Ditlevines Utsikt og /eller andre samarbeidspartnere. Det har i 2019 vært stor deltakelse på alle arrangementer. Totalt har vel 5000  besøkt de ulike arrangementene; Stenbergkvæller, Stenbergdagen, Stenbergseminaret og Jul på Stenberg. De fleste av aktivitetene er planlagt og gjennomført i samarbeid med Mjøsmuseet og vertskapet på Ditlevines Utsikt – og for Jul på  Stenberg i samarbeid med Ihle i vekst og Vestre Toten kommune. I tillegg har historielaget bidratt med salg av kaffe og kringle på Frilufsfestivalen.

Stenbergkvæller 2019

13. februar –«Alle hjerters dag» – Historiske kjærlighetsbrev

v/ Silje Cathrin Fylkesnes og Heidi Froknestad

13. mars – Hverdagslivets bilder – bygdefotografen Røisli

v/ Kjell Røisli

10. april – «Viin og kjolestoff» - ting etter Weidemannskvinnene

v/ Rina Nysethbakken og Evald Fredholm

3. juli – Kjørvel og akevitt

v/ Arne Julsrud Berg og Halvor Heuch

10. juli – Ville vekster på matfatet

v/ Lina Dybdal og Tor Jacobsen

17. juli – «Boli’n» - arbeiderkultur fra Raufoss

Minneinnsamling v/ Inger Christine Årstad

24. juli – Ildstedssafari – 1800-tallsmaten blir tilberedt!

v/ Kjell Haugen, Tor Jacobsen, Lina Dybdal og Evald Fredholm

31. juli – Elin Tinholt leser fra «Søstrene på Stenberg».

13. august – Slåttenga på nært hold

v/ Bjørn H. Larsen

16. oktober – Kokebøker i 1814 med Bente Engelsen

13. november –  Bjering – bilproduksjon på Gjøvik og Raufoss

v/ Ole Kristian Haugen

4. desember – Ølsmaking og lokale juleøltradisjoner

v/ Olaf Nøkleby og Grimaas bryggeri

 

Det har vært 12 Stenbergkvæller i 2019, og 14 Stenbergkvæller i 2018

Andre medlemsarrangementer

Årsmøteforedrag ved Per Idar Vingebakken » Grøna en guttedrøm som blir virkelighet»

  • 3.april. Årsmøte
  • 16.juni  Stenbergdagen
  • 01.september. Friluftsfestivalen
  • 21.september. Stenbergseminaret: Marthe Hommerstad - Politiske bønder i innlandet på 1800 tallet. Knut Storberget – Amtmanns - og fylkesmannsembetet i historisk perspektiv. Trond Markestad – Spedbarnsdød og barseldød på 1800 tallet. Elin Tinholt – «Søstrene på Stenberg». Omvisning på Gravstedene.
  • 07.desember. Jul på Stenberg

 

Medlemmer i ulike utvalg/undergrupper

Årbokutvalget: Historielaget er representert ved Tore Lauvdal, Turid Mørk Øfstaas, Unni Grøtberg og Rita Wentzel-Larsen. Redaktør for årboka er Arne Julsrud Berg, med Siv Bente Grongstad som fagredaktør. Olaf Nøkleby representerer MM.

Stenbergdagen: Fra historielaget Inger Taasen, Eldbjørg Flesvig.  Fra MM Evald Fredholm. Østre Toten – og Vestre Toten husflidslag

Stenbergseminaret: Fra historielaget Eldbjørg Flesvig, Inger Taasen, Rita Wentzel-Larsen, Kirsten Gustad og Karin Jansen. Fra MM Evald Fredholm. Fra Ditlevines Utsikt Lina Dybdal og Tor Jakobsen.

Vedgruppa: Kjell Haugen og Arne Slettum.

Jul på Stenberg. Fra historielaget: Inger Taasen, Tor Baastad, Jorun Vang, Guri Vestby Haugen og Kjersti Kval. Fra Ihle i vekst: Marianne Bøe og Stian Pettersbakken. Fra MM: Evald Fredholm. Fra V.Toten kommune Elisabeth Lund.

Stenbergkvæller:  Fra historielaget Tor Baastad, Inger Taasen og Eirik Fodstad. Fra MM Evald Fredhom.  Ditlevines Utsikt med Lina Dybdal og Tor Jakobsen

Toten Contradans: Gruppa ledes av  Anne Louise og Tore Lauvdal,  og det er 24 medlemmer. Det var oppvisning på Stenbergdagen. Siden gruppa fylte 20 år i 2019, var det stor jubileumsfest på Peder Balkesenteret.

 

Besøkstall fra Mjøsmuseets formidlingsvirksomhet – som inkluderer historielagets aktiviteter:         2019                2018

På Stenberg:      9006                8724

I Mjøsas Ark      1979                 2675

I Dok.senteret:     218                   390

 

 

Nettside og facebook

Nettsida ble opprettet i mai 2019. Ved årsskiftet hadde vi hatt 1157 besøk av 772 ulike brukere.  Facebooksiden hadde 484 følgere 1.1.2019 og 641 følgere 31.12.19, en økning på 157 følgere i løpet av 2019.