Referat

Referat fra styremøte i Stiftelsen Toten Historielag 15.12.20
Tilstede på møtet: Hans Seierstad, Eldbjørg Flesvig, Jorun Vang, Carl Håkon Kjølseth, Inger Taasen, Eirik Fodstad, Per M. Løken, Ole Kristian Egge.
Sak 50/2020 Referat fra styremøte i TH 10.11.2020
Saksliste og referat godkjent og underskrevet.
Sak 51/2020 Pågående saker:
• Ole Kristian Egge informerte om skogverneområdet. Det er registrert kalkrik granskog i området, noe som er spesielt interessant utaler Elisabeth Gill fra Glommen Mjøsen.
Det er foretatt flere befaringer, der skogeiere har vært med for å gi sitt syn på forslag som er kommet frem.
Utkast til en verne forskrift med et vernekart og skjøtselsplan som tar for seg de forskjellige alternativene blir laget. Store deler av området er tidligere beitemark, det er sterkt ønskelig å gjenskape dette beiteområdet. Det gis derfor tilskudd til å rydde området. Vernet areal utløser en erstatning som for Toten Historielag sin del vil være ca kr. 400.000,-
Utkast til verneforskrift, kart og skjøtselsplan skal sendes ut til offentlig høring.
Frister på høring blir satt og dersom det ikke kommer inn tungtveiene grunner vil prosessen gå forholdsvis kjapt. Endelig forskrift som godkjennes kan være klar til sommeren 2021.
Totalt areal som tilhører TH i området er mellom ca. 30 dekar. Virke som tas ut tilfaller eier. Egen innsats fra grunneiere, hogst og gjerde oppsetting kan gi inntekter. 
• Det har vært eiermøte i Mjøsmuseet der strategiplan er lagt frem.
Gjenstandsmagasinet har mange gjenstander på tur inn.
Industrimuseet på Raufoss nådde ikke opp i årets forslag til statsbudsjett. Heller ikke Innlandet fylkeskommune har avsatt penger. Dette er en sak som vil bli fulgt opp neste år.
Årets aktiviteter gjennomgått av Arne J. Berg.
TH får ros for bokprosjektet samt andre arrangementer som er gjennomført i løpet av året.
• Det er ønske fra styret i TH om å kunne komme på besøk til gjenstandsmagasinet og det kom også forslag om at TH burde ha noen styremøter rundt i distriktet på aktuelle steder.
Sak 52/20 Bokprosjektet:
Jorun og Hans orienterte;
Vedtak fra kommunestyret i Østre Toten.
Vedtak fra kommunestyret i Vestre Toten – vedtas på torsdag.
Nygård fra Østre Toten og Lund fra Vestre Toten er valgt inn fra kommunene til styringsgruppa.
Det er avholdt møte med banken – ønsker at banken blir den tredje parten for finansiering. De vil være med men vi trenger å diskutere dette nærmere.
Hver kommune bidrar med kr. 950.000,- fordelt på tre år, og banken med det resterende. Vi jobber fortsatt med finansieringen og det kan være aktuelt og forespørre det lokale næringslivet på Toten samt og søke om bidrag fra Kulturminneplan.
Veien videre: Det må bygges en organisasjon og avklares hva slags bok vil vi ha.
Forfatter må velges, hvilken type forfatter ønsker vi. Styringsgruppe møte i januar 2021. Plan/dagsorden må legges frem på dette møtet. Forfatter stilling må utlyses.
Styringsgruppe bestående av kommune representanter, representanter fra TH og Mjøsmuseet og fra banken.
Hans Seierstad jobber videre med finansiering. Trekker inn andre personer.
Jorun Vang blir daglig leder av prosjektet, jobbe videre.
Sette opp et forslag til organisasjonsmodell til møtet i januar, her la Jorun frem et forslag til organisasjonskort og Inger kom med ønske om å være med å utarbeide organisasjonen.
Sak 53/20 Eventuelt:
Pr dato 33 medlemmer som ikke har betalt.
Hans foreslår å ta en runde for å prate med de som ikke har betalt og tilby/levere ei bok til de uansett om de ønsker å fortsette som medlemmer eller ikke.
Ænsjles jul på Stenberg ble en suksess, ca 2200-2300 personer innom i løpet av uka og dette må vi si oss godt fornøyd med.
Tidspunkt for neste møte ikke satt.

Lise R. Rødningsby 16.12.20